Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c.


O nas


Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. jest placówką oświaty pozaszkolnej pracującą w oparciu o zgodę Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.05.1991r. oraz zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty w dniu 06.06.1993r. W roku 2004 wpisani zostaliśmy do rejestru placówek oświatowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, a w 2005 roku przyjęci zostaliśmy w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W roku 2010 uzyskaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. W roku 2018 otrzymaliśmy Certyfikat Jakości Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0) Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nadany przez TUV Rheinland Polska. Od 2003 roku w ramach Studium działa Ośrodek Kształcenia Operatorów Urządzeń Technicznych (UDT), posiadający programy szkoleniowe zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, upoważniające do szkolenia kandydatów na operatorów wózków podnośnikowych, platformowych, ciągnikowych i unoszących, suwnic, żurawi, podestów, dźwigów, wciągników oraz wciągarek. Wszyscy wykładowcy oraz instruktorzy posiadają certyfikaty wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Od 2004 roku w ramach Studium działa Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy, posiadające Atest i Licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, upoważniające do szkolenia i weryfikacji spawaczy elektrycznych (MMA), gazowych (GAS), w osłonie CO2 (MIG/MAG) i w osłonie argonu (TIG) na wszystkich poziomach i we wszystkich kategoriach uprawnień. Uprawnienia wydawane są przez jednostkę notyfikacyjną – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zatrudniamy kadrę wykładowców i instruktorów o najwyższych kwalifikacjach z uprawnieniami EWE (Europejski Inżynier Spawalnik) oraz IWE (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik). Od 2016 roku w ramach Studium działa również Centrum Kształcenia Operatorów Maszyn Budowlanych (IMBiGS), posiadające zgodę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na szkolenie operatorów koparko-ładowarek, koparek, ładowarek, narzędzi udarowych ręcznych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarek do nawierzchni dróg oraz wiertnic poziomych. Studium specjalizuje się i posiada duże doświadczenie również w organizacji szkoleń energetycznych (SPE), z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, udzielania pierwszej pomocy, budowlanych, handlowych, informatycznych (ECDL) oraz języków obcych (TOEIC, TOFL, WIDAF).


Bezpłatne szkolenia


Projekt pt. „Aktywność zawodowa gwarancją sukcesu” skierowany jest do 64 długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn po 30 roku życia zamieszkujących w województwie świętokrzyskim.

W ramach projektu przewidziane są do realizacji 4 formy wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez opracowanie i zastosowanie Indywidualnych Planów Działania

2. Szkolenia zawodowe z zakresu:

 • Spawania metodą MAG-135 i TIG-141 z dodatkowymi uprawnieniami ręcznego przecinacza termicznego
 • Obsługi urządzeń transportu bliskiego, tj. wózków podnośnikowych i suwnic z dodatkowymi umiejętnościami obsługi kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych
 • Obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC tj. tokarek i frezarek

3. Trzy miesięczne staże zawodowe u Pracodawców zgodne z kierunkiem nabytych kwalifikacji zawodowych

 4. Indywidualne pośrednictwo pracy mające na celu pomoc absolwentom staży zawodowych w znalezieniu pracy w zawodzie zgodnym z nabytymi kwalifikacjami zawodowymi i odbytym stażem zawodowym.

 

W ramach Projektu Studium zapewni bezpłatnie uczestnikom:

 • Udział w szkoleniu oraz egzaminie końcowym
 • Badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu oraz stażu zawodowym
 • Materiały dydaktyczne oraz środki ochrony osobistej
 • Przerwę kawową oraz ciepły poczęstunek podczas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenie oraz staż zawodowy.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 


Dane firmowe


Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c.

Adres: Osiedle Słoneczne 1427-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel: 41 262 40 67 ; 604 573 227

NIP: 661-223-48-96


Adres korespondencyjny


Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c.

Osiedle Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel: 41 262 40 67 ; 604 573 227


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 _______  ___  ___   ___ 
 |__  __| / _ \ |__ \  / _ \ 
  | |  | (_) |  ) | | (_) |
  | |   \__, |  / /  \__, |
  | |    / /  / /_   / / 
  |_|   /_/  |____|  /_/