Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c.


O nas


Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. jest placówką oświaty pozaszkolnej pracującą w oparciu o zgodę Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.05.1991r. oraz zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty w dniu 06.06.1993r. W roku 2004 wpisani zostaliśmy do rejestru placówek oświatowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, a w 2005 roku przyjęci zostaliśmy w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W roku 2010 uzyskaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. W roku 2018 otrzymaliśmy Certyfikat Jakości Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0) Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nadany przez TUV Rheinland Polska. Od 2003 roku w ramach Studium działa Ośrodek Kształcenia Operatorów Urządzeń Technicznych (UDT), posiadający programy szkoleniowe zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, upoważniające do szkolenia kandydatów na operatorów wózków podnośnikowych, platformowych, ciągnikowych i unoszących, suwnic, żurawi, podestów, dźwigów, wciągników oraz wciągarek. Wszyscy wykładowcy oraz instruktorzy posiadają certyfikaty wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach. Od 2004 roku w ramach Studium działa Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy, posiadające Atest i Licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, upoważniające do szkolenia i weryfikacji spawaczy elektrycznych (MMA), gazowych (GAS), w osłonie CO2 (MIG/MAG) i w osłonie argonu (TIG) na wszystkich poziomach i we wszystkich kategoriach uprawnień. Uprawnienia wydawane są przez jednostkę notyfikacyjną – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zatrudniamy kadrę wykładowców i instruktorów o najwyższych kwalifikacjach z uprawnieniami EWE (Europejski Inżynier Spawalnik) oraz IWE (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik). Od 2016 roku w ramach Studium działa również Centrum Kształcenia Operatorów Maszyn Budowlanych (IMBiGS), posiadające zgodę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na szkolenie operatorów koparko-ładowarek, koparek, ładowarek, narzędzi udarowych ręcznych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarek do nawierzchni dróg oraz wiertnic poziomych. Studium specjalizuje się i posiada duże doświadczenie również w organizacji szkoleń energetycznych (SPE), z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, udzielania pierwszej pomocy, budowlanych, handlowych, informatycznych (ECDL) oraz języków obcych (TOEIC, TOFL, WIDAF).


Bezpłatne szkolenia


         

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt pt. „Motywacja + Kwalifikacje = Praca” skierowany jest do 52 osób (15 kobiet i 37 mężczyzn) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo zwłaszcza tych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

- osoby po 50 roku życia

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby z niskimi kwalifikacjami

Uczestnikami projektu mogą być również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do powyższych kategorii osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, jednak ich udział nie przekroczy 20% uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej w wieku powyżej 29 roku życia z obszaru woj. świętokrzyskiego (które w przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

 

W ramach projektu przewidziane są do realizacji 4 formy wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez opracowanie i zastosowanie Indywidualnych Planów Działania

2. Szkolenia zawodowe z zakresu:

 • Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 oraz TIG-141 z dodatkowymi uprawnieniami ręcznego przecinacza termicznego - uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • Magazynier z uprawnieniami do obsługi urządzeń transportu bliskiego, tj. wózków podnośnikowych i suwnic z dodatkowymi umiejętnościami obsługi kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych - uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego
 • Kucharz czeladnik - uprawnienia czeladnicze
 • Operator obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek) - uprawnienia Jednostki Certyfikującej Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia firmy Zero Technologia Produkcji

3. Trzy miesięczne staże zawodowe u Pracodawców zgodne z kierunkiem nabytych kwalifikacji zawodowych

 4. Indywidualne pośrednictwo pracy mające na celu pomoc absolwentom staży zawodowych w znalezieniu pracy w zawodzie zgodnym z nabytymi kwalifikacjami zawodowymi i odbytym stażem zawodowym.

 

W ramach Projektu Studium zapewni bezpłatnie uczestnikom:

 • Udział w szkoleniu oraz egzaminie końcowym
 • Badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu oraz stażu zawodowym
 • Materiały dydaktyczne oraz środki ochrony osobistej
 • Przerwę kawową oraz ciepły poczęstunek podczas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez cały okres udziału w projekcie (wliczane jako okres składkowy do lat pracy)
 • Zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenie oraz staż zawodowy.

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Dane firmowe


Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c.

Adres: Osiedle Słoneczne 1427-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel: 41 262 40 67 ; 604 573 227

NIP: 661-223-48-96


Adres korespondencyjny


Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c.

Osiedle Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel: 41 262 40 67 ; 604 573 227


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 _______  ___  _  _  _____ 
 |__  __| / _ \ | | | | / ____|
  | |  | | | | | |__| | | (___ 
  | |  | | | | | __ | \___ \ 
  | |  | |_| | | | | | ____) |
  |_|   \___/ |_| |_| |_____/