OPERATOR MAGAZYNOWYCH URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

(WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH I SUWNIC) 

Z UMIEJĘTNOŚCIĄ OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH

 

1. Cel szkolenia:

- teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w magazynach mało lub wielko powierzchniowych

- nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych

- nabycie umiejętności obsługi komputerowych programów handlowych

- nabycie uprawnień UDT do obsługi wózków podnośnikowych oraz wymiany butli gazowych

- nabycie uprawnień UDT do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia lub specjalistycznych sterowanych z kabiny

 

2. Czas trwania szkolenia:

Łącznie szkolenie obejmuje 272 godziny zajęć w tym:

- 144 godziny zajęć teoretycznych

- 120 godzin zajęć praktycznych

- 8 godzin egzaminy końcowe

 

3. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia:

I kwartał 2018 roku

 

4. Egzamin końcowy:

Komisja Urzędu Dozoru Technicznego

 

5. Nabyte uprawnienia:

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

- Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do osługi wózków podnośnikowych w kategorii II WJO wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

- Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do osługi suwnic ogólnego przenzaczenia lub specjalistycznych w kategorii I S wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

 Projekty realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020