O nas

Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c. w Ostrowcu Świętokrzyskim jest placówką oświaty pozaszkolnej pracującą w oparciu o zgodę Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.05.1991r. oraz zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty w dniu 06.06.1993r. W roku 2004 zostaliśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, a w 2006 roku przyjęto nas w poczet Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przynależność do PIFS zobowiązuje nas do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk Szkoleniowych oraz Standardu Usług Szkoleniowych. W roku 2010 uzyskaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Studium realizuje swoje działania poprzez:

  • organizację szkoleń z wolnego naboru
  • organizację szkoleń na zlecenie Zakładów Pracy
  • organizację szkoleń dofinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,  PHARE Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Od 2003 roku w ramach Studium działa Ośrodek Kształcenia Operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego (UDT), posiadający programy szkoleniowe nadane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego, upoważniające do szkolenia kandydatów na operatorów wózków (ze zmiennym wysięgiem, osób podnoszonych wraz z ładunkiem, podnośnikowych, platformowych, ciągnikowych i unoszących), suwnic (ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych), żurawi (stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych, samojezdnych, wieżowych, szybkomontujących przewoźnych, bramowych, półbramowych, wspornikowych szynowych), podestów ruchomych (wiszących, masztowych, stacjonarnych), podestów ruchomych przejezdnych (wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojeździe, przewoźnych), układnic, dźwignic linotorowych, wyciągów towarowych (stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych) dźwigów (towarowych oraz towarowo – osobowych, szpitalnych), wciągników oraz wciągarek (sterowanych z poziomu roboczego lub kabiny). Uprawnienia wydawane są przez jednostkę notyfikacyjną – Urząd Dozoru Technicznego. Wszyscy wykładowcy oraz instruktorzy posiadają certyfikaty wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach.

Od 2004 roku w ramach Studium działa Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy posiadające Atest i Licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, upoważniające do szkolenia i weryfikacji spawaczy elektrycznych (MMA), gazowych (GAS), w osłonie CO2  (MIG/MAG) i w osłonie argonu (TIG) na wszystkich poziomach i we wszystkich kategoriach uprawnień. Uprawnienia wydawane są przez jednostkę notyfikacyjną – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zatrudniamy kadrę wykładowców i instruktorów o najwyższych kwalifikacjach z uprawnieniami EWE (Europejski Inżynier Spawalnik) oraz IWE (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik).

Od 2013 roku w ramach Studium działa Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Educational Testing Service (ETS) Global w Warszawie, posiadające uprawnienia do organizacji międzynarodowych egzaminów certyfikujących znajomość języków obcych. Centrum organizuje egzaminy certyfikujące znajomość języka angielskiego (TOEIC, TOEFL), niemieckiego (WIDAF) oraz francuskiego (TFI). Certyfikaty wydawane są przez jednostkę notyfikacyjną – Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o., oddział w Polsce.

Od 2016 roku w ramach Studium działa również Centrum Kształcenia Operatorów Maszyn Budowlanych (IMBiGS), posiadające zgodę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na szkolenie operatorów koparko-ładowarek, koparek, ładowarek, spycharek, pilarek mechanicznych do ścinki drzew, wiertnic dla technologii bezwykopowych, rusztowań budowlano-montażowych oraz przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym. Uprawnienia wydawane są przez jednostkę notyfikacyjną – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Studium specjalizuje się i posiada duże doświadczenie również w organizacji szkoleń energetycznych SEP (dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych oraz gazowych na stanowisku eksploatacji lub dozoru), z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia wstępne i okresowe, instruktaże ogólne oraz stanowiskowe dla wszystkich grup pracowniczych), przeciwpożarowych, udzielania pierwszej pomocy, budowlanych, handlowych oraz informatycznych (ECDL).

Nasi Klienci

 Projekty realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020