W ramach Projektu "Edukacja - Doświadczenie - Praca" nr POWR.01.02.01-26-0045/17

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA 

ORGANIZOWANE DLA BEZROBOTNYCH KOBIET I MĘŻCZYZN DO 29 ROKU ŻYCIA:

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE UCZESTNIKOM:

- Udział w wybranym szkoleniu

- Ciepły poczęstunek (obiad) oraz serwis kawowy podczaj zajęć

- Zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia

- Badania lekarskie oraz udział w egzaminie państwowym

- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

- Materiały piśmienne, dydaktyczne oraz odzież i sprzęt ochrony osobistej

 

DODATKOWO GWARANTUJEMY:

- Stypendium szkoleniowe (wynagrodzenie) za udział w szkoleniu

- 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawców, który zwiększy Twoje szanse na podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie

- Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  ZUS przez cały okres udziału w projekcie (wliczane w przyszłości jako okres składkowy do lat pracy)

- DLA NAJLEPSZYCH UCZESTNIKÓW ZATRUDNIENIE PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

 Projekty realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020