REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWO - ROZWOJOWYCH

PRZEZ STUDIUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH S.C.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia usług szkoleniowych , warunków zawierania umów a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Rozwojowych jest Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych S.C. z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja Jana Pawła II 63B, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu ostrowieckiego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Słownik pojęć

 1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadectwem Usług Szkoleniowych.   
 2. Usługi Szkoleniowe – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia , zgodnie z przygotowanym wcześniej programem. Usługi Szkoleniowe dotyczą szkoleń otwartych (adresowanych do indywidualnych odbiorców , którzy zakwalifikują się na szkolenie po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Organizatora) oraz szkoleń zamkniętych (adresowanych do znanej z wyprzedzeniem grupy uczestników , zwykle zatrudnionych przez jedną firmę lub instytucję , która jest jednocześnie podmiotem zamawiającym usługę).
 3. Organizator - Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych S.C. z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja Jana Pawła II 63B.
 4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna zakwalifikowana na szkolenie otwarte  lub jednostka zamawiająca szkolenie zamknięte.
 5. Uczestnik – uczestniczący w szkoleniu: osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego.
 6. Umowa – umowa cywilnoprawna , której przedmiotem jest nabycie Usługi Szkoleniowej.

3. Warunki zawierania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej i płatności.

 1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie przez Organizatora.
 2. Organizatorowi za przeprowadzenie Szkolenia przysługuje wynagrodzenie określone w warunkach umowy lub w wysokości określonej w ofercie.
 3. Wynagrodzenie za szkolenie Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób:
 • osoby fizyczne przed szkoleniem – płatność na wskazany numer konta lub w kasie Studium
 • osoby prawne po szkoleniu – na podstawie przesłanej faktury przelewowej
 1. Dane podane w Formularzu na szkolenie są danymi do faktury.

4. Zlecenie usługi szkoleniowej

 1. Realizacja usługi szkoleniowej (zamkniętej lub otwartej) poprzedzona jest zawarciem umowy szkoleniowej z podmiotem zamawiającym szkolenie. Umowę określa zakres usługi szkoleniowej oraz prawa i obowiązki każdej ze stron.
 2.  Realizacja usługi szkoleniowej może być także realizowana na podstawie zlecenia pisemnego lub ustnego podmiotu zamawiającego szkolenie w przypadku stałej współpracy. Studium przedstawia Zamawiającemu warunki udziału w szkoleniu oraz cele szczegółowe usługi szkoleniowej.
 3. W przypadku udziały w szkoleniu osób indywidualnych uczestnik szkolenia zobowiązany jest do złożenia formularza zgłoszeniowego. Studium przekaże uczestnikowi regulamin uczestnictwa w szkoleniu , cele szczegółowe usługi szkoleniowej oraz harmonogram zajęć.

​​5. Zobowiązania stron

Do obowiązków Organizatora należy:

 1. Przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym
 2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia
 3. Przygotowanie harmonogramu szkolenia
 4. Przygotowanie programu szkolenia
 5. Zapewnie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzania szkolenai
 6. Dostarczania każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych
 7. Wystawienie Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie i zdobyte kwalifikacje

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się:

 1. Uczestniczyć w zajęciach , przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i kadry dydaktycznej
 2. Zapłacić Organizatorowi za usługę szkoleniową cenę wskazaną w ofercie lub umowie
 3. Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego
 4. Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych związanych z realizacją przebiegu szkolenia
 5. Udziału w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych potwierdzonych listą obecności
 6. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w terminie nie krótszym niż 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej , które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika lub telefonicznie. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu. O swojej rezygnacji zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia.

6. Procedura reklamacji usługi edukacyjnej

Studium stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych zgodnie z treścią:

1. Każdy uczestnik usługi na prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi edukacyjnej w zakresie merytorycznym , metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami umowy.

2. Reklamacja może być zgłoszona osobiście lub w formie pisemnej , listem poleconym , faxem , e-mailem.

3. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w biurze Studium : Aleja Jana Pawła II 63B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski .

4. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty zakończenia usługi.

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

- opis – powód reklamacji

- dane kontaktowe uczestnika lub instytucji zgłaszającej reklamację (Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail )

- nazwę szkolenia oraz termin, którego dotyczy reklamacja

- oczekiwanie Uczestnika wobec Organizatora

7. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Studium zgłoszenia. W przypadku wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających może ulec wydłużeniu do 21 dni.

7. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:

- częściowy lub całkowity zwrot wniesionej opłaty

- możliwość ponownego uczestnictwa w szkoleniu o tym samym zakresie

- dodatkowe bezpłatne powtórzenie egzaminu wraz z dodatkowym bezpłatnym przygotowaniem

8. Studium zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia jeśli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu lub wynikać będzie one z nieznajomości postanowień umowy.

9.Każda reklamacja podlega rejestracji i służy do oceny firmy.

7. Majątkowe Prawa Autorskie

1.Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem 7 pkt.2.

2.Przenienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.

3.Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn.04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000r. Nr.80 ,poz.904 z póź. zm.) , a ich reprodukowanie , rozpowszechnianie , modyfikowanie , tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

4.Wszelkie m materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

5.Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywołanych treści.

8. Ochrona danych osobowych

1.W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 133 poz 883) , składając formularz zgłoszenia na Szkolenie Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Zamawiającego. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji Usługi Szkoleniowej.

2.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych , ich poprawiania i uzupełniania.

9. Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

1.Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku , poz. 827) Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych , za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.

2.Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie , w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres Studium.

3.Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się , że Uczestnik nie może wziąć udziału w realizacji Usługi Szkoleniowej i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Usługę Szkoleniową o tej samej wartości w innym terminie , uzgodnionym z Organizatorem.

4.W przypadku odwołania Szkolenia , Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin szkolenia.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy , usterki , nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług Szkoleniowych.

6.Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia , jak również z przepisów prawa , jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

10. Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty  opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

3.Niniejszsy regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2018r.

 Projekty realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020