STANDARDY REALIZACJI SZKOLEŃ 

W RAMACH USŁUG SZKOLENIOWO - ROZWOJOWYCH

REALIZOWANYCH PRZEZ STUDIUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH S.C.

 

1. Zarządzanie jakością usług edukacyjnych

1. Studium będąc firmą zrzeszoną w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych w swojej działalności stawia na zapewnienie najwyższej jakości w realizacji usług szkoleniowych dla klienta. W tym celu w swojej działalności stosuje Kodeks Dobrych Praktyk.

2. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług swoją działalność realizuje w oparciu o opracowany i wdrożone do realizacji standardy usług szkoleniowych.

3.Przyjęta polityka zarządzania jakością usług szkoleniowych obejmuje wszystkie aspekty mające wpływ na jakość usług w procesie organizacji i realizacji usługi szkoleniowej. System doboru i oceny kadry dydaktycznej , ocenę efektów szkoleń , wykorzystanie wniosków z ewakuacji w podnoszeniu jakości usług.

4.Przyjęta praktyka jakości jest zgodna z celami przewidzianymi do działalności w Studium.

5.Studium na bieżąco informuje o stosowanych tzw. dobrych praktykach , w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług edukacyjnych.

6.Oferowane usługi edukacyjne są zgodne z obowiązującymi prawami.

2. Świadczenie usług edukacyjnych

1. Studium w trakcie realizacji usług szkoleniowych prowadzi stały nadzór merytoryczny , organizacyjny nad prawidłowością procesu kształcenia , włącznie z prowadzeniem stosownej dokumentacji , która obejmuje w szczególności:

- program szkolenia z zawartym opisem celów szczegółowych kursu , zakres merytoryczny , ramy czasowe , charakterystykę grupy docelowej , materiały dydaktyczne i literaturę.

- harmonogram zajęć

- listy obecności uczestników – potwierdzona przez osobę prowadzącą zajęcia

- wyniki walidacji efektów nauczania

- dokumenty z przeprowadzonej ewaluacji

- potwierdzenie wydanych dokumentów potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu i/lub uzyskane certyfikaty

2. Oferowane przez Studium usługi odbywają się w formie stacjonarnej w określonych przedziałach czasowych.

- godzina szkoleniowa (lekcyjna - 45 minut zegarowych)

- zajęć praktycznych (60 minut zegarowych)

- dzień szkolenia trwa nie dłużej niż 8 godzin lekcyjnych lub w trakcie zajęć praktycznych -8 godzi  zegarowych

- planowane przerwy pomiędzy zajęciami wynoszą 15 minut i jedna dłuższa do 30 minut

- jednorazowo szkolenia nie trwają dłużej niż 5 następujących po sobie dni szkoleniowych

- Studium dopuszcza możliwość realizacji usługi szkoleniowej w harmonogramie godzin niespełniających warunków , w których mowa powyżej , jeżeli zaistnieją uzasadnione konieczności , wynikające z założonych efektów kształcenia i metod nauczania.

3. W trakcie realizacji usługi szkoleniowej Studium zapewnia bazę dydaktyczną umożliwiającą przeprowadzenie zajęć teoretycznych lub praktycznych przewidzianych do danego procesu nauczania. Pomieszczenia dydaktyczne dostosowane są do liczebności grupy , wyposażone w niezbędne do zajęć materiały i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Baza dydaktyczna spełnia ogólne wymogi BHP i p.poż.

4. Uczestnicy szkoleń otrzymają:

- materiały szkoleniowe , które umożliwiają osiągnięcie efektów szkolenia

- materiały zawierające  rozwinięcie treści szkolenia i odwołanie do źródeł wiedzy na któ®ej zostały oparte

- materiały szkoleniowe przygotowane są zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich

5. Każde szkolenie objęte jest nadzorem Kadry odpowiedzialnej za jego realizację:

a) Opiekun merytoryczny odpowiedzialny jest za nadzór nad treścią i rezultatami szkolenia , w szczególności:

- kontakt z Zamawiającym lub uczestnikami szkolenia w celu dokonania analizy potrzeb szkoleniowych

- dobór materiałów dydaktycznych

- ewaluację usługi edukacyjnej

- dokumentację procesu kształcenia i walidację kwalifikacji

- zapewnienie warunków edukacyjnych do szkolenia

- kontaktu z uczestnikami

- organizację szkoleń

b) Funkcję opiekuna merytorycznego pełni osoba , która legitymuje się wykształceniem wyższym oraz posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru nad procesem nauczania.

c) Opiekun merytoryczny na stale jest związany ze Studium umową o pracę bądź współwłasnością firmy szkoleniowej.

6. Dopuszcza się prawo do zmiany terminu organizacji szkolenia najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

- zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia , harmonogramu zajęć , terminu szkolenia , kadry dydaktycznej

- zmiany nie mogą dotyczyć: programu zajęć , liczby godzin , ceny szkolenia

- w przypadku zmiany terminu lub odwołania szkolenia usługobiorca otrzyma taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

7. Studium zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia jeżeli ; nie zostanie zebrana minimalnie wymagana liczba uczestników lub innych przyczyn organizacyjnych.

8. W przypadku szkoleń realizowanych przez Studium w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach EFS dokumentacja szkolenia dostosowana zostanie do warunków umowy z WUP.

9. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje dokument potwierdzający uzyskane kompetencje w formie certyfikatu , zaświadczenie , świadectwa lub innego równoważnego dokumentu

- warunkiem ukończenia każdego szkolenia jest minimum 80% obecności uczestnika na szkoleniu

- dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu i uzyskane Kwalifikacje wydawane są uczestnikom w formie papierowej , jego kopia lub rejestr pozostaje w dokumentacji szkolenia

10. W celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych Studium prowadzi ewidencję procesu kształcenia:

- W trakcie szkolenia oraz po jego zakończeniu odbywa się badanie opinii uczestników na temat szkolenia . Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety

- Na podstawie analizy ankiety prowadzona jest ocena jakości usług edukacyjnych w zakresie: poziomu merytorycznego szkolenia , umiejętności i wiedzy trenera oraz organizacji szkolenia , umiejętności i wiedzy trenera oraz organizacji szkolenia

- Wyniki poddawane są poddawane analizie w celu doskonalenia jakości usług szkoleniowych. Podsumowanie udostępnione jest kadrze prowadzającej szkolenie oraz klientowi (na życzenie).

11. Członkowie kadry dydaktycznej zatrudnionej do realizacji usługi szkoleniowej w studium muszą legitymować się wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym odpowiednim do zakresu merytorycznego prowadzonych zajęć i spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

- posiada udokumentowane przygotowanie pedagogiczne

- dysponuje przyznanym przez uprawnione instytucje certyfikatem , potwierdzającym uprawnienie do prowadzenia zajęć

- posiada specjalistyczne wykształcenie i minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie

- kwalifikacje kadry dydaktycznej realizującej proces kształcenia podlega stałemu monitorowaniu i obejmują weryfikację kwalifikacji : doświadczenia zawodowego oraz ocenę aktywności dydaktycznej

- Studium udostępnia uczestnikowi szkoleń rzetelną informację o kadrze szkoleniowej , w szczególności jej kwalifikacje i doświadczenie

- w procesie dydaktycznym członkowie kadry dydaktycznej stosują różnorodne metody kształcenia , angażujące uczestników , dostosowane do ich indywidualnych predyspozycji i oczekiwań i specyfiki prowadzonych zajęć.

3. Rekrutacja uczestników

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest zgłoszenie do udziału poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego osobiście lub przesłanie pocztą do Biura Studium.

2. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzaniem są jednoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu. Nie dotyczy to odmowy podania danych wrażliwych.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków wynikających ze zgłoszenia oraz postanowień niniejszego dokumentu

4. Złożenie formularzu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.

5. Studium zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia , jeżeli lista uczestników w danym terminie będzie zamknięta.

6. Nie później niż 5 dni kandydat do udziału w szkoleniu otrzyma informację o zakwalifikowaniu , szczegółową informację o celach szkolenia , terminie i miejscu szkolenia. Otrzyma harmonogram zajęć. Informacja udzielona zostanie w formie pisemnej lub podczas spotkania organizacyjnego.

7. W przypadku niewystarczającej liczby wsteczników Studium może podjąć decyzję o odwołaniu usługi edukacyjnej nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

8. W przypadku odwołania usługi otrzymuje informację o odwołaniu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

9. Odowłanie usługi skutkuje zwrotem wniesionej przez uczestnika opłaty lub wyrażenie zgody na przeniesienie opłaty na poczet jego uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie.

10. Rekrutacja na szkolenie zamknięte odbywa się poprzez otrzymanie zlecenia (pisemne lub ustne) od zamawiającego (firmę) oraz wypełnienia przez zgłoszonych do udziału w szkoleniu Formularza Zgłoszeniowego podczas spotkania organizacyjnego.

11. Rekrutacja na szkolenie (otwarte i zamknięte) odbywa się poprzez akcję informacyjno-promocyjną polegającą na dystrybucji plakatów i ulotek , ogłoszeniach prasowych , dźwiękowych i internetowych.

12. Studium zapewnia możliwość udziału we wszystkich usługach szkoleniowych wszystkim osobom bez względu na światopogląd , wyznanie , wykształcenie (zgodne z wymogami) , niepełnosprawności oraz płeć.

 Projekty realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020